Over Gameliner.nl

Gameliner.nl is een online gameplatform en bestaat al sinds 2005. Onze gamesite is opgezet door een enthousiaste groep gamers die hun passie wilde delen met andere gamers. Wij voorzien als hechte groep onze bezoekers elke dag van het laatste nieuws in hapklare en licht verteerbare brokken, reviews van de nieuwste games, previews, video’s (zoals reportages van game-evenementen in en buiten Nederland) en andere content die ‘gamers’ zal bezighouden. In 2009 is Gameliner.nl onderdeel geworden van het bedrijf GameBusiness. De gemiddelde bezoeker van Gameliner.nl is twintig jaar (85% man), wat bovendien een interessante doelgroep is voor adverteerders.Wij maken al sinds 2005 deel uit van de gaming markt. De gaming markt groeit continu en er worden steeds nieuwe doelgroepen aangeboord. Daarom vinden wij het noodzakelijk dat er met een professionele, enthousiaste redactie wordt gewerkt. Wij zullen constant inspringen op elke nieuwe ontwikkeling binnen de gaming markt, om gamers daar vervolgens weer van op de hoogte te brengen en te houden. Op deze manier weten we in een markt, die telkens in beweging is, aansluiting te vinden bij onze doelgroep: de gamer.

Hoewel de bezoeker op de eerste plek staat, is Gameliner wel een commerciële website en hebben wij een tweetal verdienmodellen:
- Verkoop van advertenties, zoals banners, gastcontent en takeovers.
- Links en verwijzingen naar retailers.

Als het om advertenties gaat, zal de redactie van Gameliner.nl zich volledig onafhankelijk opstellen. Adverteerders kunnen absoluut geen invloed uitoefenen op de redactionele inhoud van onze website. Deze wordt door onze hoofdredacteur bepaald en staat ver weg van onze commerciële activiteiten.

We adopteren eens in de zoveel tijd een game van een uitgever. Deze game zetten we dan extra in de schijnwerpers door middel van een takeover en we besteden er extra aandacht aan door middel van extra content op onze website. Wij vragen hier geen financiële bijdrage voor, maar we vragen de uitgever wel om prijzen beschikbaar te stellen voor onze bezoekers. Ook in het geval van een geadopteerde game blijven wij onafhankelijk, we zullen onze reviewscores dus ook niet in het voor- of nadeel van een uitgever aanpassen.

Indien er onduidelijkheden, vragen of opmerkingen zijn, kunt u contact met ons opnemen via redactie@gameliner.nl of met het contactformulier op onze contactpagina.